تیم سبدگردانی فراز

مریم جمال

(کارشناس سرمایه گذاری)

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

شراره بشیری

(کارشناس حسابداری سبد)

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

فرهاد رسولی

(مسئول پذیرش مشتریان/بایگان)

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی

سارا فاروقی

(تحلیل گر)

 • DBA بازار سرمایه اسلامی
 • مدارک حرفه ای:
  + مدیریت سبد اوراق بهادار
  + تحلیل گری بازار سرمایه
  + اصول بازار سرمایه

علی نیکلائی

(مدیر سبد)

 • دکترای مدیریت مالی
 • مدارک حرفه ای:
  + مدیریت سبد اوراق بهادار
  + تحلیل گری بازار سرمایه
  + معامله‌گری اوراق بهادار
  + اصول بازار سرمایه

دکتر حمیدرضا جیهانی

حمیدرضا جیهانی

(مدیر سرمایه گذاری)

 • دانشجوی دکتری DBA (گرایش بازار سرمایه)