علی نیکلائی

مدیر سبد

فرهاد رسولی

مدیر حوزه مدیرعامل و ارتباطات

.

مدیر امور مالی و تامین منابع

دکتر حمیدرضا جیهانی

حمیدرضا جیهانی

مدیر سرمایه گذاری و توسعه بازار