تامین سرمایه بنگاه ها و کسب کارها
  •  تاسیس و راه اندازی انواع صندوق های سرمایه گذاری
  •  تاسیس و راه اندازی انواع شرکت های سهام پروژه خاص و عام
  • پذیرش و عرضه شرکت ها در بورس اوراق بهادار
  •  افزایش سرمایه و انتشار اوراق بهادار تامین مالی برای شرکت ها
  • تامین سرمایه اجرا و تکمیل پروژه ها