خدمات مشاوره مالی و سرمایه گذاری

  • مشاوره مدیریتی در خصوص اصلاح و تجدید ساختار مالی و مدیریتی
  • مشاوره سرمایه گذاری
  • تهیه گزارش های ارزیابی و قیمت گذاری اوراق بهادار
  • تهیه گزارش های توجیه اقتصادی کسب و کار ها و افزایش سرمایه
  • مشاوره در زمینه مدیریت ریسک
  • مشاوره در خصوص خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، اظهار نظر درباره روند قیمت، عرضه و تقاضا و قیمت گذاری اوراق، ، ادغام، تملک، تغییر و
  • تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها، طراحی و تشکیل نهاد مالی و …