• صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (به زودی)
  • صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی فراز (به زودی)
  • صندوق سرمایه گذاری در سهام (به زودی)