نیم

اعضای هیئت مدیره

فرزاد نبی زاده رئیس هیئت مدیره
حمیدرضا جیهانی نائب رئیس هیئت مدیره

بابک اسماعیلی

عضو هیئت مدیره

شهریار نصابیان

عضو هیئت مدیره

منصور صاحب جمعی

عضو هیئت مدیره