فرازد نبی زاده رضائیه

 • سمت مدیر عامل
 • تجربه 20+ سال

 کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق کاری:

 عضو هیات مدیره کارگزاری دلیران پارس

 عضو هیات مدیره کارگزاری بانک دی

 مشاور تامین سرمایه سپهر

 مدیر حسابداری موسسه حسابرسی آریا بهروش

شهریار نصابیان

 • سمت رئیس هیئت مدیره
 • تجربه 20+ سال

 دکتری تخصصی علوم اقتصادی
 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
 کارشناسی علوم اقتصادیدکتری اقتصاد کشاورزی

سوابق کاری:

 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
 رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان فراز، وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران.
 عضو هیات مدیره شرکت فوالد مکران چابهار، وابسته به بانک ملت.
 عضو هیات مدیره شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان، وابسته به بانک ملت.
 عضو هیات مدیره شرکت چاپ بانک ملت.
 مدیرکل دفتر خدمات آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی.
 مدیرکل آموزش دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی.
 معاون گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی.
 مسئول گروه اعتبارات اشتغالزایی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 مشاور اقتصادی شرکت نهاده های دامی جاهد در وزارت جهاد سازندگی.
 مشاور اقتصادی دفتر طرح، برنامه ریزی و هماهنگی امور پژوهشی در وزارت جهاد سازندگی

حمیدرضا جیهانی

 • سمت نایب رئیس هیئت مدیره
 • تجربه 20+ سال

 کارشناسی مدیریت صنعتی

سوابق کاری:

 عضو هیات مدیره شرکت تهران الکتریک

 عضو هیات مدیره شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا

 عضو هیات شرکت مدیره خوراک دام چینه

 عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت جهان

بابک اسماعیلی

 • سمت عضو هیئت مدیره
 • تجربه 20+ سال
 •  دکتری تخصصی علوم اقتصادی (گرايش توسعه‌ اقتصادی)
 •  سوابق اجرایی:
 •  مديرعامل و عضو هیات مديره موسسه (گروه) توسعه همیاری سپهر
 •  مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان فراز
 •  مديرعامل و نايب رئیس هیأت مديره گروه سرمايه گذاری سبحان. (وسبحان)
 •  مديرعامل و رئیس هیأت مديره شرکت تهران الکتريک
 •  مديرعامل و رئیس هیأت مديره شرکت صنعتی، معدنی و تجارتی کاونده
 •  عضو هیأت مديره و معاون بازرگانی شرکت خدمات بازرگانی تحفه
 •  رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری لیزینگ سبحان
 •  عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری معادن سبحان
 •  نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان
 •  رئیس هیات مدیره شرکت تولید پوشاک گون
 •  عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت فرجاد

مهدی دانائی

 • سمت عضو هیات مدیره
 • تجربه 20+ سال

 کارشناسی حسابداری

سوابق کاری:

 مدیر عامل شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان

 مدیرعامل گروه توسعه آینده کرمان

 مدیرعامل صرافی خاورمیانه

 عضو هیات مدیره هلدینگ امراد

 مشاور سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد

وحید پاافشار

 • سمت عضو هیات مدیره
 • تجربه 20+ سال

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق کاری:

 مدیرعامل سبدگردان سینا

 رئیس هیت مدیره بهین پویا

 مدیرعامل توسعه بازاريابي و فروش برق صبا