تیم ما

آقای الیار رهبری

مدیر سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی

خانم ندا فراهانی

مدیر مالی و تامین منابع

آقای مسلم علی کرمی

مدیر سبد

آقای هادی دهقانی

مدیر حوزه مدیریت

آقای امیر ربانی

کارشناس اداری

آقای فرشاد ورمزیاری

رئیس حسابداری

آقای ورمزیاری

 • سمت                         رئیس حسابداری
 • 10+ سال تجربه در نهاد های دولتی و خصوصی بازار سرمایه
 •  
 • کارشناسی ارشد حسابداری
 •  
 • ▫️سوابق کاری:
 • ▫️کارشناسی ارشد MBA بازار سرمایه
 •  
 • ▫️مدارک اخذ شده
 • ▫️اصول بازار سرمایه
 • ▫️تحلیل گری در بازار سرمایه
 • ▫️معامله گری بازار سرمایه

خانم فراهانی

 • سمت مدیر مالی و تامین منابع
 • 14+ سال تجربه در نهاد های دولتی و خصوصی بازار سرمایه
 • لیسانس حسابداری
 • کارشنارسی ارشد مدیریت مالی
 • کارشناسی ارشد MBA بازار سرمایه
 •  
 • ▫️سوابق کاری:
 • ▫️مدرس و برگزار کننده وبینار های آموزشی انواع صندوق های سرمایه گذاری
 • ▫️مدیر مالی - اداری و منابع انسانی - مدیر صندوق های سرمایه گذاری

آقای مهاجر رهبری

 • سمت مدیر سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی
 • 10+ سال تجربه در نهاد های دولتی و خصوصی بازار سرمایه
 •  

لیسانس مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 • ▫️مدارک اخذ شده:
 • ▫️اصول بازار سرمایه
 • ▫️تحلیل گری در بازار سرمایه
 • ▫️معامله گری در بازار سرمایه

آقای کرمی

 • سمت مدیر سبد
 • 8+ سال تجربه در نهاد های دولتی و خصوصی بازار سرمایه

لیسانس حسابداری

کارشناسی ارشد مهندسی مالی

 • ▫️مدارک اخذ شده:
 • ▫️اصول بازار سرمایه
 • ▫️تحلیل گری در بازار سرمایه
 • ▫️CQF