موضوع فعالیت شرکت سبدگردان فراز طبق اساسنامه آن:

الف) با دریافت مجوز سبدگردانی:

 • تصميم به خريد، فروش يا نگه داري اوراق بهادار به نام سرمايه گذار معين توسط سبدگردان در قالب قراردادي مشخص، به منظور كسب انتفاع براي سرمايه گذار؛
 • پذيرش سمت در صندوق هاي سرمایه گذاری؛
 • سايرفعاليت هايي كه طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعاليت سبدگرداني، مجاز است به آن فعاليت ها مبادرت نمايد.

ب) با دریافت مجوز مشاوره سرمایه گذاری:

 • توصيه به خريد، فروش يا نگه داري اوراق بهادار؛
 • اظهارنظر راجع به روند قيمت يا عرضه و تقاضاي اوراق بهادار در آينده؛
 • اظهارنظر راجع به ارزش (قيمت گذاري) اوراق بهادار؛
 • مشاوره در زمينه مديريت ريسك؛
 • مشاوره در زمينه ادغام، تملك، تغيير و تجديد ساختار سازماني و مالي شركت ها؛
 • مشاوره در زمينه طراحي و تشكيل نهادهاي مالي؛
 • ساير فعاليت­هايي كه طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعاليت مشاوره سرمايه گذاري، مجاز است به آن فعاليت ها مبادرت نمايد.

ج) با دریافت مجوز عرضه:

 • بررسي برنامه يا طرح موضوع تأمين مالي ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شيوه تأمين مالي مناسب؛
 • ارائه مشاوره درخصوص قوانين و مقررات عرضه اوراق بهادار و تكاليف قانوني ناشر؛
 • تهیه گزارش توجيهي يا ارائه راهنمايي هاي لازم جهت تهيه گزارش توجيهي؛
 • بررسي اطلاعات، مدارك و مستندات تهيه گزارش توجيهي و در صورت لزوم اخذ نظركارشناسان يا اشخاص حقوقي ذي صلاح در خصوص گزارش هاي يادشده؛
 • تأييد نهايي گزارش توجيهي به استناد رسيدگي انجام شده و اظهارنظر كارشناسان يا اشخاص حقوقي ذي صلاح؛
 • تهية بيانيه ثبت يا درخواست معافيت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
 • نمايندگي قانوني ناشر نزد مراجع ذي صلاح به منظور پيگيري مراحل قانوني انتشار اوراق بهادار؛
 • انجام مطالعات ارزيابي اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص ميزان انتشار اوراق بهادار، شرايط انتشار، نحوه فروش يا پذيره نويسي اوراق، زمان بندي انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمايي ناشر در انتخاب عامل مناسب براي عرضه اوراق بهادار،
 • طراحي اوراق بهادار؛
 • بازاريابي و فروش اوراق بهادار؛
 • تعيين قيمت فروش يا پذيره نويسي اوراق بهادار؛

د) با دریافت مجوز پذیرش

 • مشاوره و انجام كليه امور اجرايي براي پذيرش اوراق بهادار در هريك از بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به نمايندگي از ناشر در صورت اخذ مجوز مشاوره پذيرش در خصوص او راق بهادار؛
 • مشاوره و انجام كليه امور اجرايي براي پذيرش كالا در هريك از بورس ها به نمايندگي از عرضه كنندة كالا در صورت اخذ مجوز مشاوره پذيرش در خصوص كالا؛

ه) با دریافت مجوز پردازش اطلاعات مالی

 • جمع آوري، پردازش و ارائه اطلاعات زير به ديگري يا انتشار آنها از هر طريق از جمله رسانه هاي جمعي، تابلو، وسايل الكترونيكي، نامه، بروشور و سخنراني:
  • اطلاعات مربوط به ورقه بهادار (اعم از مشخصات و خصوصيات ورقه بهادار، مشخصات ناشر ورقه بهادار، مشخصات اشخاصي كه در انتشار يا صدور ورقه بهادار مسئوليتي پذيرفته اند با ذكر مسئوليت آن ها و مشخصات مالكان ورقه بهادار با ذكر مالكيت آنها)؛
  • اطلاعات مربوط به معامله ورقه بهادار (اعم از قيمت ورقه بهادار در معامله، مشخصات طرفين معامله، تاريخ و زمان معامله و تعداد ورقه بهادار معامله شده)؛
  • اطلاعات مربوط به سفارش خريد يا فروش ورقه بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خريد يا فروش، مظنه قيمت ورقه بهادار در سفارش و تاريخ و زمان ارائه سفارش)؛
  • اطلاعات مربوط به ناشر ورقه بهادار (اعم از اطلاعات مالي و غير مالي ناشر)؛
 • جمع آوري و پردازش ساير اطلاعات مالي، اقتصادي و تجاري براي ارائه به سرمايه گذاران، محققين و ساير اشخاص يا انتشار آن ها از طرق مختلف.
 • طراحي، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص هاي مالي و اقتصادي ايران و ساير كشورها؛
 • ساير فعاليت­هايي كه طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعاليت پردازش اطلاعات مالي، مجاز است به آن فعاليت ها مبادرت نمايد.