امین مشتریان

موسسه حسابرسی حسابرسین امین مشتریان در قراردادهای سبدگردانی می باشد.

این موسسه فعالیت خود را در 13 خرداد ماه 1371 آغازه نموده و تحت شماره 6870 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

از تاریخ تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 موسسه به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران در آمده است و طی شماره721064 مجوز فعالیت خود را بعنوان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دریافت نموده است .

براساس مجوز صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار ایران به شماره 26744 مورخ 1380/12/27 موسسه به عنوان حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار مورد پذیرش قرار گرفته است .