بازده سه ساله

% 45.98
/

بازده دو ساله

% 52.24
/

بازده یک ساله

% 7.37
/

بازده ماهیانه

% 10.18-
/

بازده روزانه

% 0.97-
/ 1403-03-06