مجوز تاسیس

مجوز تاسیس شرکت سبدگردان فراز ( سهامی خاص)، درتاریخ 1399/07/27 توسط سازمان بورس و­­اوراق بهادار صادر شد. براساس این مجوز و طبق دستور العمل مربوط ، موسسین فرصت دارند تا ظرف شش ماه نسبت به ثبت شرکت مذکور و دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. متعاقب این موضوع شرکت سبدگردان فراز، در تاریخ 1399/08/12 با شماره ثبت 567883 و شناسه ملی 14009554638 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، با سرمایه اسمی یکصد میلیارد ریال ثبت و آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی شماره 22033 مورخ 1399/08/18 منتشر شد. همچنین شرکت در تاریخ 1399/08/21 با شماره 11761 به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است.


مجوز فعالیت سبدگردانی

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای قانون بازار اوراق بهادار، در تاریخ  1399/12/18 مجوز فعالیت شرکت سبدگردان فراز را صادر کرد. بر اساس این مجوز، شرکت سبدگردان فراز، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجاز است با رعایت قوانین و مقررات، مبادرت به فعالیت سبدگردانی کند.