کسب جایگاه برتر در مدیریت بهینه سبد مشتریان به عنوان انتخاب اول و خلق ثروت برای سهامداران