آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت سبدگردان فراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 567883 و شناسه ملی 14009554638 مورخ 1403/03/12   بدینوسیله از کلیه سهامدارن و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (شرکت سبد گردان فراز (سهامی خاص)) که در روز شنبه مورخ 1403/03/12راس ساعت 11:00 در محل [...]

بیشتر بخوانید