مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سبد گردان فراز (سهامی خاص)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سبد گردان فراز (سهامی خاص) به منظور بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1402/09/30 در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1403/03/12با حضور کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان در سالن کنفرانس تشکیل گردید.

پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، ابتدا هیات رئیسه را به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

آقای دکتر زروندی بعنوان رئیس مجمع، آقایان جواد حکاک زاده و حسین صادقی بعنوان هیئت نظار و آقای فرزاد نبی زاده رضائیه بعنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل ، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر قرائت نمود و سپس گزارش فعالیت های هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت سبد گردان فراز (سهامی خاص) ارائه گردید.

ختم جلسه در ساعت 14:00 اعلام گردید .

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است